ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/10 όπως αντικαταστάθηκαν με αυτές του άρθρου 74 του Ν.4555/18, της παρ.1β του άρθρου 177 του Ν. 4635/19, των άρθρων 41 και 78 του Ν. 4954/22 καθώς και την υπ’ αρ.375/39167/02-06-2022 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, σας προσκαλούμε να προσέλθετε σε δημόσιατακτική, ΔΙΑ ΖΩΣΗΣ συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, … Συνεχίστε να διαβάζετε ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

Advertisement