Καρσάνικα Νέα – Ιανουάριος Φεβρουάριος 2003 – τεύχος 50.