Το λιομάζωμα και τα ιππήλατα λιοτρίβια στη Λευκάδα

'Αρθρο της Σεβαστή Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Το μεγάλο ύψος ανάπτυξης των καλλιεργούμενων ελαιόδενδρων της Λευκάδας ποικιλίας σε ποσοστό 98% Ασπροληάς ή Λευκολιάς (δένδρα ύψους 12-18 μ.) καθιστούσε από παλιά το λιομάζωμα πολύ επίπονη εργασία. Ο τρόπος απόρριψης των ελιών, η για ημέρες παραμονή τους στα ελαιόπανα μέχρι τη συλλογή και τη μεταφορά τους προς επεξεργασία στα … Συνεχίστε να διαβάζετε Το λιομάζωμα και τα ιππήλατα λιοτρίβια στη Λευκάδα.

Advertisement